Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil


 • Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan satuan pelaksana Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak.
 • Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pencatatan sipil.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 3. mempersiapkan kelengkapan pelayanan kegiatan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 4. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 5. melaksanakan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 6. menerbitkan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 7. menyerahkan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama dan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak kepada penduduk;
 8. melaksanakan pembatalan akta perkawinan sesuai perintah pengadilan;
 9. melaksanakan fasilitasi perkawinan campuran dan penganut aliran kepercayaan;
 10. melaksanakan pelayanan legalisasi dokumen kependudukan sesuai kewenangannya;
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
 12. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.